•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 

Regulamin Cmentarza parafialnego w Sławięcicach.

 

Wstęp

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania. Cmentarz grzebalny jest także miejscem poświęconym, dlatego jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. Należy zatem zachować tu spokój i uszanować świętość tego miejsca.

Podstawą do opracowania niniejszego regulaminu są Statuty Synodu Diecezji Opolskiej, które ustalają m.in:

Par.175 w Statutach: Charakter sakralny posiadają cmentarze jako miejsca grzebania i spoczynku zmarłych. Wszystkie cmentarze na terenie parafii powinny być otoczone czcią i szacunkiem. Należy zachęcać wiernych do stałej troski o porządek na cmentarzach i estetyczne utrzymanie grobów. Proboszczowie powinni troszczyć się o groby kapłanów, znajdujące się na cmentarzu.

Par.176 w Statutach: Na grobach zmarłych chrześcijan nie należy umieszczać napisów i symboli, które nie mają chrześcijańskiego charakteru i tchną beznadziejnością, rozpaczą lub pogańską wizją życia pozagrobowego. Należy zachęcać do artystycznie wykonanej chrześcijańskiej symboliki nagrobków i pomników.

W celu umożliwienia oddania należytej czci osobom zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza wraz z jego infrastrukturą, wprowadza się niniejszy regulamin.

 

§ 1 – Administracja.

1. Cmentarz w Sławięcicach jest cmentarzem wyznaniowym i jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

2. Prawo do pochówku na jego terenie mają również zmarli innych wyznań lub niewierzący przy zastosowaniu zasad niniejszego regulaminu.

3. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Rada Parafialna z ks. Proboszczem na czele.

4. W imieniu zarządcy na cmentarzu posługę pełni Gospodarz cmentarza, który troszczy się o porządek i niektóre sprawy administracyjne wyznaczone mu przez zarządcę.

5. Sprawy związane z administrowaniem cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej w godzinach jej urzędowania. Dotyczy to spraw związanych z pogrzebem, budową nowego pomnika lub jego przebudową, wyglądem otoczenia grobu, ekshumacją zwłok i likwidacją grobu oraz składaniem ofiar na utrzymanie cmentarza.

 

§ 2 – Czas otwarcia.

Cmentarz jest dostępny (otwarty) codziennie od rana do zmroku.

 

§ 3 – Pogrzeby.

1. Do zgłoszenia pogrzebu wymagane są:

a) oryginał aktu zgonu

b) karta zgonu potwierdzona przez USC lub tłumaczenie aktu zgonu, gdy wystawiono go w innym państwie

c) zezwolenie prokuratora w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo.

2. Przed pogrzebem należy także ustalić miejsce pochówku z Gospodarzem cmentarza lub ks. Proboszczem.

3. Istnieje możliwość pochowania zmarłego w miejscu istniejącego grobu, jeśli grób należy do rodziny i upłynęło 20 lat od pochówku. Należy także ustalić z Proboszczem sprawę rozebrania nagrobka albo likwidacji nagrobka i usunąć go na własny koszt lub przez firmę kamieniarską, z którą rodzina ustali taką pracę. Dotyczy to także pomników podwójnych, gdzie jedno miejsce jest zarezerwowane dla zmarłego.

4. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolic w należytym stanie.

 

§ 4 – Groby.

1. Na cmentarzu znajdują się groby ziemne tzn. stanowiące dół w ziemi, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu. Groby ziemne mogą mieć charakter grobów rodzinnych, tzn. umożliwiających pochowanie dwóch trumien w poziomie (obok siebie).

2. Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat.

3. Na cmentarzu urządza się:

a) groby ziemne jednomiejscowe w kierunku poziomym,

b) groby ziemne dwumiejscowe w kierunku poziomym,

c) groby ziemne dziecięce,

d) groby ziemne urnowe; szczegóły podaje punkt 8 tego paragrafu. Na cmentarzu nie kopie się grobów tzw. głębinowych (piętrowych). Jest to spowodowane wysokim poziomem wód gruntowych.

4. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz zachowaniem jego wymiarów.

5. Na cmentarzu istnieje możliwość rezerwacji miejsca pod grób.

6. Na polach grzebalnych, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary (za Synod Diecezji Opolskiej, aneks 22 p. 4):

a) Wymiary grobu: dla dorosłych - 2 x 1 x gł. 1,70 m.

    Odstępy od grobu: - od każdego boku 0,50 m

b) Wymiary grobu: dla dziecka do lat 6 - 1,20 x 0,60 x gł. 1.20 m

    Odstęp od grobu: - str. dłuższa 0,30 m, - krótsza 0,40 m

c) Wymiary grobu rodzinnego 2,30 x 1,30 x gł. 1,70 m

    Odstęp od grobu 0,50 m

d) Wymiary dla grobu z urną 0,80 x 0,80 x gł. 1 m

    Odstępy od grobu 0,40 m, od rzędu 0,50 m

    Otoczenie do zagospodarowania   0,20 m między grobami i 0,50 m przed grobem

e) Wymiary grobu rodzinnego z urnami 0,80 x 0,80 x gł. 1 m

    Odstępy od grobu  0,40 m, od rzędu 0,50 m

    Otoczenie do zagospodarowania   0,20 m między grobami i 0,50 m przed grobem

7. Najpóźniej 6 miesięcy po pogrzebie, grób winien być godnie uporządkowany, obsadzony i przez cały czas (20 lat) utrzymany w odpowiednim porządku.

8. Na cmentarzu dopuszczalne jest również umieszczanie urn z prochami zmarłych. Miejsce umieszczenia urny ustalane jest każdorazowo z Proboszczem, przy czym obowiązują następujące zasady:

a) Urna może być umieszczona w kolejnej wolnej parceli w części cmentarza przeznaczonej na pochówek w urnach.

b) Urna może być umieszczona w istniejącym grobie należącym do rodziny, pod warunkiem, że zagwarantowana jest opieka nad tym grobem.

c) Nie ma możliwości umieszczania urn z prochami zmarłego w miejscach wolnych pomiędzy grobami tradycyjnymi.

 

§ 5 – Miejsce pochówku.

1. Powtórne zajęcie miejsca, gdzie wcześniej pochowano innego zmarłego, nie jest możliwe przed upływem 20 lat od daty pochówku.

2. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca pochówku, a także przedłużenia rezerwacji grobu. Okres rezerwacji to 20 lat. Uzgodnień w tej sprawie i złożenia ofiary za miejsce dokonuje się w Kancelarii Parafialnej.

3. Pochówek osoby do istniejącego grobu uzgadnia się z administratorem cmentarza.

4. Przez złożenie ofiary za rezerwację miejsca lub za miejsce, gdzie znajduje się grób, nie nabywa się praw własności do opłaconego miejsca. Osoba, która taką ofiarę złożyła, staje się jedynie użytkownikiem miejsca na określony czas.

 

§ 6 – Pomniki.

1. Postawienie pomnika, obmurowań, a także remont pomnika lub jego wymianę należy zgłaszać w Kancelarii Parafialnej z krótkim opisem jego wyglądu i otoczenia (kostka, płyty, kamienie itp.), a termin ustalić z Gospodarzem cmentarza lub osobą do tego wyznaczoną.

2. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni).

3. Pomniki nagrobne nie powinny utrudniać dostępu do innych (sąsiednich) grobów.

4. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonane tylko przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty.

5. Zabrania się wyrzucania gruzu i kamieni po robotach kamieniarsko-budowlanych do kontenerów na cmentarzu lub bezpośrednio w ich sąsiedztwie. Materiał ten należy na własny koszt wywieźć z cmentarza.

6. Wykonawca robót zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.

7. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Prace na cmentarzu nie mogą być prowadzone w niedzielę, święta kościelne i państwowe.

 

§ 7 - Porządek

1. Za porządek na grobie i w jego okolicy odpowiada rodzina zmarłego lub inna osoba, która podjęła się obowiązku opieki nad mogiłą.

2. Przebywając na cmentarzu, należy zachowywać się godnie i poważnie, stosownie do religijnego charakteru miejsca. Należy szanować atmosferę modlitwy innych i nikomu nie przeszkadzać. Małe dzieci mogą przebywać na cmentarzu tylko pod opieką dorosłych.

3. Zabronione jest wyrzucanie śmieci na inne, nawet zaniedbane groby lub umieszczenie ich w jakimkolwiek innym miejscu. Śmieci (zwiędłe kwiaty, wieńce i inne zanieczyszczenia) powstałe w wyniku pielęgnacji grobów, należy wynosić wyłącznie do specjalnych pojemników.

4. Woda, która pozostaje do dyspozycji osób opiekujących się grobami, winna być używana w sposób umiarkowany i oszczędny, wyłącznie do celów cmentarnych. Każdy korzystający winien zostawić zawsze miejsce poboru wody w stanie uporządkowanym ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe zakręcenie kranów.

5. Drzewa i zieleń znajdujące się na terenie cmentarza objęte są prawem państwowym. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie drzew i krzewów może nastąpić tylko za zgodą administratora.

6. Umieszczanie w alejkach ławek, wykonywanie podestów przy grobie może się odbywać tylko za zgodą administratora.

7. Zarządca Cmentarza Parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami. Należy to do obowiązku dysponenta grobu.

8. Po terenie cmentarza nie wolno poruszać się pojazdami mechanicznymi (samochody, motory, motorowery, rowery, itp.).

9. Wprowadzanie psów oraz innych zwierząt na teren cmentarza jest zabronione.

10. Na terenie cmentarza oraz w jego najbliższym sąsiedztwie zabronione jest sprzedawanie oraz
spożywanie napojów alkoholowych.

11. Nie należy palić papierosów na terenie cmentarza.

12. Zabronione jest umieszczanie reklam na bramie, furtce i ogrodzeniu cmentarza.

 

§ 8 – Ofiary na utrzymanie cmentarza

1. Cmentarz jest instytucją samofinansującą się. Fundusze na jego właściwe utrzymanie pochodzą wyłącznie ze składanych ofiar. W celu sprawnego funkcjonowania cmentarza, składa się ofiary za: miejsca pochówku, rezerwacje i stawianie pomnika. Należy je uiszczać w Kancelarii Parafialnej.

2. Przy pogrzebie składa się ofiarę za miejsce na czas ustawowo ustalony, tzn. 20 lat. Po upływie tego terminu, ponownie składa się ofiarę za przedłużenie czasu utrzymania miejsca grobu na kolejne 20 lat.

3. Troska o złożenie ofiary za miejsce - to powinność bliskich osoby pochowanej w grobie.

4. W przypadku nieprzedłużenia opłaty na następne 20 lat, grób kwalifikuje się do likwidacji.

5. Ofiary za groby i miejsca przeznaczone są na utrzymanie cmentarza (wywóz śmieci, woda, utrzymanie porządku, bieżące drobne prace remontowe itp.)

6. Osoba składająca ofiarę za miejsce staje się dysponentem grobu.

 

§ 9 – Ekshumacja

1. Ekshumacja zwłok lub szczątków zmarłego może być dokonywana:

a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w ustawowym terminie tj. od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych,

b) na zarządzenie prokuratora lub sądu.

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem 2. lat od dnia zgonu (nie dotyczy ekshumacji zleconych przez prokuratora lub sąd).

3. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.

 

§ 10 – Likwidacja grobu.

1. Po upływie 20 lat, zgodnie z prawem cywilnym, następuje wygaśnięcie prawa do grobu.

2. Rodzina opiekująca się grobem lub osoby przez rodziny wskazane proszone są przed upływem tego terminu o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej, w celu wyrażenia woli utrzymania grobu na kolejne lata i złożenia za ten grób ofiary na utrzymanie cmentarza.

3. Likwidacja grobów i pomników jest dozwolona za zgodą dysponenta grobu, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru w Kancelarii Parafialnej, gdzie podpisany zostanie odpowiedni protokół.

4. Pozostałe po likwidacji elementy pomnika z cmentarza usuwane są przez rodzinę lub firmę, która została wyznaczona do tej pracy przez rodzinę.

5. Miejsce po likwidacji nagrobka należy pozostawić uprzątnięte i wyrównane do poziomu ziemi.

6. Jeśli przedłużenie rezerwacji grobu nie nastąpiło po 20 latach, miejscem i pomnikiem swobodnie dysponuje zarządca.

7. W przypadku podjęcia zamiaru likwidacji grobu przez parafię, działanie takie zostanie poprzedzone umieszczeniem informacji na grobie, co najmniej rok przed planowanym terminem likwidacji.

8. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół, który przechowywany jest u administratora cmentarza.

 

§ 11 – Szkody.

1. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody nagrobków powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

2. Nagrobki od zdarzeń wymienionych w § 11 p. 1 można indywidualnie ubezpieczyć.

 

§ 12

W przypadku wątpliwości w interpretacji niniejszego regulaminu, sprawy sporne rozstrzyga administrator cmentarza.

 

§ 13

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Parafialną Parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie – Koźlu.

 

 

Zatwierdzono dnia 20.01.2017r.

Rada Parafialna