•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 
Spis treści
Margaretki
Historia Apostolatu
Modlitwy za kapłanów i o nowe powołania
Wszystkie strony

Zdjcie

           W Roku Kapłańskim, który rozpoczął się w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa dnia 19.06.2009r, a zakończył się 11.06.2010 roku, powstał w naszej parafii z inicjatywy wiernych Apostolat „MARGARETKA.” Była to odpowiedź na apel Stolicy Apostolskiej oraz liczne wezwania Matki Bożej Królowej Pokoju w Medziugorje, która usilnie prosi o modlitwę za kapłanów i o nowe powołania. Utworzono w 2010 roku pięć „MARGARETEK” - pierwszą dnia 02.02. w Święto Ofiarowania Pańskiego.

Kolejno, w 2011 roku założono dwie grupy, w 2012 oraz w 2013 po jednej. Każda „MARGARETKA” składa się z siedmiu osób, ich członkowie złożyli w kościele przed Chrystusem Eucharystycznym przyrzeczenie dożywotniej modlitwy za wybranego kapłana posługując się poniższą formułą:

Boże w Trójcy Jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach powstałego w Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach Apostolatu „MARGARETKA” przyrzekam wieczystą modlitwę za księdza...(imię i nazwisko kapłana)...Moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen."

Od 2 lutego 2013 roku pięćdziesiąt cztery osoby zrzeszone w dziewięciu „MARGARETKACH” niżejpodaną modlitwą wypraszają potrzebne łaski dla ośmiu kapłanów.

   "O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie Ks. ...(imię inazwisko kapłana).... uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty ...(imię patrona) , którego imię nosi Ks. ...(imię i nazwisko kapłana)... Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.” (Modlitwa opracowana na podstawie modlitwy papieża Pawła VI zaczerpniętej z Agendy Liturgicznej Diecezji Opolskiej, Opole 1981 r. s. 215) oraz Koronka Medziugorska : ("Wierzę w Boga" i 7 razy "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo" i "Chwała Ojcu").

Gorąco zaprasza się wszystkich, którym bliskie sercu są sprawy naszej Wiary i Kościoła do wstąpienia w szeregi parafialnego Apostolatu „MARGARETKA”

Natomiast członków Apostolatu zachęca się do czynnego uczestnictwa w każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca w modlitwach: za powołanych i o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. (Różaniec, Msza św., Godzina św.), a także w czuwaniach wyznaczonych dla „MARGARTEK” i uroczystościach parafialnych.