Margaretki

Członków Apostolatu zachęca się do uczestnictwa w każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca w modlitwach.

W Roku Kapłańskim, który rozpoczął się w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa dnia 19.06.2009 r., a zakończył się 11.06.2010 roku, powstał w naszej parafii z inicjatywy wiernych Apostolat „MARGARETKA.” Była to odpowiedź na apel Stolicy Apostolskiej oraz liczne wezwania Matki Bożej Królowej Pokoju w Medziugorje, która usilnie prosi o modlitwę za kapłanów i o nowe powołania. Utworzono w 2010 roku pięć „MARGARETEK” - pierwszą dnia 02.02. w Święto Ofiarowania Pańskiego.

Kolejno, w 2011 roku założono dwie grupy, w 2012 oraz w 2013 po jednej. Każda „MARGARETKA” składa się z siedmiu osób, ich członkowie złożyli w kościele przed Chrystusem Eucharystycznym przyrzeczenie dożywotniej modlitwy za wybranego kapłana posługując się poniższą formułą:

Boże w Trójcy Jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach powstałego w Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach Apostolatu „MARGARETKA” przyrzekam wieczystą modlitwę za księdza...(imię i nazwisko kapłana)...Moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen."

Od 2 lutego 2013 roku pięćdziesiąt cztery osoby zrzeszone w dziewięciu „MARGARETKACH” niżej podaną modlitwą wypraszają potrzebne łaski dla ośmiu kapłanów.
"O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie Ks. ...(imię nazwisko kapłana).... uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty ...(imię patrona) , którego imię nosi Ks. ...(imię i nazwisko kapłana)... Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.” (Modlitwa opracowana na podstawie modlitwy papieża Pawła VI zaczerpniętej z Agendy Liturgicznej Diecezji Opolskiej, Opole 1981 r. s. 215) oraz Koronka Medziugorska : ("Wierzę w Boga" i 7 razy "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo" i "Chwała Ojcu").

Gorąco zaprasza się wszystkich, którym bliskie sercu są sprawy naszej Wiary i Kościoła do wstąpienia w szeregi parafialnego Apostolatu „MARGARETKA”

Natomiast członków Apostolatu zachęca się do czynnego uczestnictwa w każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca w modlitwach: za powołanych i o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. (Różaniec, Msza św., Godzina św.), a także w czuwaniach wyznaczonych dla „MARGARTEK” i uroczystościach parafialnych.

Nazwa „MARGARETKA” pochodzi od imienia  Margaret O'Donnell mieszkającej w Kanadzie. W wieku 13 lat, w sierpniu 1951 roku, zaraziła się choroba Heine-Medina. Całkowicie sparaliżowana, Margaret szybko zrozumiała, że ta choroba była jej powołaniem, tak jak dla innych małżeństwo, kapłaństwo lub życie zakonne. Zaczęła więc poświęcać swoje cierpienie modląc się za swoją parafię, proboszcza, kapłanów, i we wszystkich intencjach, które jej powierzano. Z każdym dniem, zwiększała się liczba kapłanów odwiedzających Margaret i proszących ją o modlitwę. Margaret zmarła w Wielki Piątek, w wieku 40 lat, po 27 latach życia w cierpieniu, które wraz z modlitwą ofiarowała Bogu.

Pani Profesor Louise Ward, która znała osobiście Margaret O'Donnell, 1 sierpnia 1981r. w Aylmer, w Kanadzie po powrocie z pielgrzymki do Medziugorja, założyła Ruch „MARGARETEK”, którego inspiracją było życie i modlitwa Margaret O'Donnell. Dlatego też nazwała ten Ruch jej imieniem, które jest jednocześnie nazwą powszechnie występującego polnego kwiatka. W centrum kwiatu wpisywane jest imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu osób (lub nazwiska rodzin), które składają Bogu przyrzeczenie dożywotniej modlitwy - każda osoba (lub rodzina) w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana. Zewnętrznym znakiem przynależności do Apostolstwa jest otrzymanie blankietu z tekstem modlitwy. Do Apostolatu może przyłączyć się każdy, kto pragnie być pełniej odpowiedzialny za Kościół. Jedynym warunkiem jest podjęcie wieczystego zobowiązania modlitwy za kapłana w jeden dzień tygodnia. Zachęcamy do włączenia się do Apostolatu w naszej parafii nie obawiając się podjęcia takiego zobowiązania, bowiem ks. Adam Skwarczyński w liście do propagujących Apostolat „MARGARETKA” pisze: (Zawinione zaniedbanie modlitwy za kapłana może być wyznane na spowiedzi, nigdy jednak nie będzie ono grzechem poważnym, zagradzającym drogę do Komunii Świętej.)