Modlitwy

Święta Katarzyno, Patronko nasza, weź nas w opiekę, Panno mężna, uproś nam stałą wiarę, abyśmy podobnie jak Ty, mogli świadczyć przed ludźmi o Bogu. Czuwaj szczególnie nad tymi, którzy pracują w niebezpiecznych warunkach i wyproś błogosławieństwo Pana dla ich ciężkiej pracy, dla ich rodzin i chroń od wypadków. W ostatniej zaś godzinie naszego ziemskiego życia wybłagaj nam, święta Katarzyno, łaskę zjednoczenia z Chrystusem, abyśmy z Nim mogli przejść do życia wiecznego. Amen.

Modlitwa

Święta Katarzyno odznaczająca się głęboką wiarą, męstwem i bezgraniczną miłością do Boga, bądź dla nas wzorem chrześcijańskiego życia. Uproś nam łaskę męstwa w wyznawaniu wiary. Pomóż nam żyć według Bożych przykazań. Wstawiaj się za naszą Parafią, abyśmy pozostali wierni wierze ojców naszych. Wspomnij, że jesteś naszą Patronką i uproś nam serca wrażliwe na chwałę Bożą i potrzeby bliźnich.

Modlitwa

Święta Katarzyno, której imię noszę, Patronko moja Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała i ratowała we wszystkich potrzebach moich i wyjednała mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, o Droga moja Patronko, abym Bogu dochowała wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyła sobie na łaskę  szczęśliwej śmierci. Amen.

Modlitwa

O święta Męczenniczko, o święta Katarzyno z jakąż miłością przyjął cię w objęcia swe Chrystus! Jakąż że chwałą cię uwieńczył! Jakąż radością przepełnił na wieki twe serce! O prawdziwie mądrą byłaś panną, żeś obrała sobie mądrość krzyża a wzgardziłaś mądrością świata. Ach, uprośże nam łaskę gardzenia głupią świata mądrością, a szczycenia się zawsze świętym głupstwem krzyża, poddaniem pokornym umysłu pod tajemnice wiary i powagą Kościoła., ujarzmianiem namiętności pod słodkim Chrystusa jarzmem, chowaniem według stanu naszego czystości świętej. Uproś nam zwłaszcza, żebyśmy nigdy nie lekceważyli cnoty i tych, którzy cnocie szczególniej się oddają, ale czcili ich i naśladowali, a tak zasłużyli dojść kiedyś do chwały wiekuistej, w której królujesz na łonie Chrystusa po wszystkie wieki. Amen. (XIX w.)