Litania

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, dziewico i męczenniczko, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, oblubienico Chrystusa, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, napełniona darami Ducha Świętego, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, wzorze cnoty czystości, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, pałająca gorliwością w nawracaniu niewierzących do świętej wiary, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, ucieczko pozostających w ciemnościach, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, szczególna patronka uczącej się młodzieży, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, przewodniczko oślepionych błędami, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, wskazująca drogę do prawdy, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, nawracająca do Chrystusa możnych tego świata, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, dyskutująca z uczonymi, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, nieustraszona okrutnymi mękami, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, pogrzebana na Górze Synaj, - módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami święta Katarzyno, Dziewica i Męczenniczko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się:

Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, od Ciebie święta Katarzyna otrzymała siłę zniesienia męczeństwa, niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą zawsze uprasza łaskę do przezwyciężenia pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W. Amen.

Litania

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,- zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, - módl się za nami.
Święta Panno nad pannami,- módl się za nami.
Święta Katarzyno miłością Bożą napełniona, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Oblubienico Jezusa Chrystusa, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, piękna lilio czystości, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Dziewico, silna we wierze, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, mocna w nadziei, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Dziewico pałająca miłością, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, wspaniałomyślna pogardzicielko świata i jego radości, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Zwierciadło cnót, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Kwiecie męczenników, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, pałająca  gorliwością o chwałę Bożą i zbawienie dusz, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Wzorze i orędowniczko nasza, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Nadziejo i Wspomożycielko nasza w potrzebie, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Można Patronko nasza, - módl się za nami.
Jezu, bądź nam miłościw – przepuść nam Panie.
Jezu, bądź nam miłościw – wysłuchaj nas Panie.
Od wszelkiego grzechu, - wybaw nas Panie.
Od przekroczeń przykazań, - wybaw nas Panie.
Od zaniedbania natchnień Twoich, - wybaw nas Panie.
Od sideł szatańskich, - wybaw nas Panie.
Od wszelkiej pychy i zazdrości, - wybaw nas Panie.
Od ducha nieczystości, - wybaw nas Panie.
Od wszelkich przeszkód do cnoty i doskonałości, - wybaw nas Panie.
Od potępienia wiecznego, - wybaw nas Panie.
My grzeszni, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas zachować raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam przebaczyć raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś w nas ducha świętej Katarzyny obudzić i zachować raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś w nas wiarę, nadzieję i miłość pomnożyć raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam doskonale zaparcie woli własnej udzielić raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam prawdziwe nawrócenie naszych złych obyczajów udzielić raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas do ostatniego tchnienia w swej służbie zachować raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś umysły nasze do pożądania niebieskich rzeczy podnieść raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam kiedyś przez przyczynę i zasługi świętej Katarzyny miłosiernym Sędzią być raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas wysłuchać raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.
K. Módlmy się.
Boże, któryś Mojżeszowi na Górze Synaj dał przykazania i tamże ciało świętej Dziewicy i Męczennicy Katarzyny przez Swoich Aniołów cudownie zachowałeś, udziel nam, prosimy Cię, abyśmy przez Jej przyczynę i zasługi do Góry, którą jest Chrystus, dojść mogli, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.